Відділ освіти Червоноградської міської ради

Інформаційно-методичний центр освіти м.Червонограда

Контроль і керівництво

( 2016-2017н.р.)

1. Державна атестація навчальних закладів:

- ЧЗШ № 1

- грудень
2.Перевірка управлінської діяльності керівників ЗНЗ:
- ЧЗШ № 4 - лютий
- ЧНВК № 13 - березень
3.Перевірка управлінської діяльності керівників ДНЗ:

- ДНЗ № 9

- жовтень

- ДНЗ № 19

- листопад
4.Перевірки виконання наказів за результатами перевірки управлінської діяльності керівників ДНЗ, ЗНЗ :

- ДНЗ № 18

- жовтень

- ЧЗШ № 12

- листопад

- ЧНВК № 10

- лютий

- ЧЗШ № 5

- квітень
5. Контрольні випробування:
- хімія - жовтень
- математика ( початкові класи ) - грудень
- математика - лютий
- іноземні мови - травень
6. Вивчення стану викладання навчальних предметів:
- хімія - жовтень
- християнська етика - листопад
- математика ( початкові класи ) - грудень
- математика - лютий
- фізична культура - квітень
- іноземні мови - травень
7.Конкурси - огляди:
- правоосвітньої і правовиховної роботи - жовтень - березень
- веб-сайтів ДНЗ - січень
8. Тематичні перевірки роботи ДНЗ:
Стан готовності ДНЗ до нового 2016-2017 навчального року. Серпень, 2016
Експертиза організованого початку 2016-2017 навчального року в дошкільних навчальних закладах. Вересень, 2016
Дотримання санітарно-гігієнічних норм утримання дітей та орга- нізацію роботи з профілактики захворювань вихованців ДНЗ. Листопад, 2016
Забезпечення виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти. Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі». Грудень, 2016
Про виконання натуральних норм харчування у ДНЗ. Січень, 2017
Стан організації освітньо-виховної роботи з розвитку мовлення дітей, мовленнєва компетентність старших дошкільників. Лютий, 2017
Рівень засвоєння дітьми вимог програми «Українське дошкілля» ( «Соціально-духовний розвиток» ). Березень, 2017
Організація роботи у ДНЗ щодо обліку дітей дошкільного віку. Квітень, 2017
Про стан роботи завідувачів ДНЗ зі звереннями громадян. Травень, 2017
9. Тематика засідань колегії відділу освіти
Серпень, 2016 1. Про підсумки розвитку освіти м.Червонограда та завдання на 2016 -2017 н.р.: 1.1. Про збереження та охорону здоров’я дітей дошкі- льного віку, виконання Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого нака- зом Міністерства охорони здоров’я України 24.03.2016 № 234, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.04.2016 за № 563/28693. 1.2. Про активізацію вивчення англійської мови у ЗНЗ як одного з пріоритетів розвитку сучасного учня у 2016 році, оголошеного роком англійської мови в Україні ( Указ Президента України № 641/2015 ). 1.3.Використання та впровадження освітніх інновацій у ЗНЗ - шлях до формування конкурентноздатної особистості. Гомонко І.І. Поручинська І.Д. Маркевич П.В. Мельник О.П.
Жовтень, 2016 1. Про виконання ухвали колегії відділу освіти від 27.10.2015 (протокол № 2) «Про ефективність функціонування органу громадського самоврядуван- ня ЗНЗ загальних зборів (конференції). Виконання п.2 ст.39 «Управління та громадське самоврядування загальноосваітнього навчального закладу» Закону України «Про загальну середню освіту». 2. Про формування фізичного, соціального, психоло- гічного, духовного здоров’я школярів та здоров’язбе- рігаючі технології в в навчально-виховному процесі ЗНЗ. Виконання ст. 5, п.1. ст. 22 Закону України «Про загальну середню освіту». 3. Про організацію системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Виконання ст. 41 Закону України «Про загальну середню освіту». Кардинал І.П. Лобащук Г.П. Антонів Б.Я.
Грудень,2016 1. Про виконання ухвали колегії відділу освіти від 27.10.2015 (протокол № 2) «Про здійснення контролю за станом викладання української мови в 11 класах дирекцією ЧЗШ № 14, ЧНВК № 3,10,13» 2. Про підсумки виконання Угоди між відділом освіти і радою міської організації профспілки за 2016 рік. 3. Про підсумки перевірки управлінської діяльності керівників ДНЗ № 19. Пащук Н.М. Гомонко І.І. Коленсник М.В. Поручинська І.Д.
Лютий, 2017 1. Про виконання ухвали колегії відділу освіти від 27.10.2016 (протокол № 4) «Про підсумки роботи з виконання Комплексної програми профілактики сус- пільно небезпечних узалежнень та правового вихован ня дітей у закладах освіти міста». 2. Про стан травматизму виробничого і невиробничо- го характеру з учасниками навчально-виховного про- цесу. 3. Про підсумки державної атестації ЧЗШ № 1. Виконання ст.36,40 Закону України «Про загальну середню освіту» Лобащук Г.П. Свистун Н.П. Кардинал І.П.
Квітень, 2017 1. Про виконання ухвали колегії відділу освіти від 26.04.2016 ( протокол № 5 ) « Про стан організації харчування учнів ЗНЗ. Виконання п.3. ст.22( Охорона та зміцнення здоров’я учнів) Закону України «Про загальну середню освіту». 2. Про систему роботи педагогічного колективу навчального закладу над науково-методичною проблемою. Виконання ст.42 Закону України «Про загальну середню освіту». 3. Про діяльніість навчальних закладів щодо попе – редження жорстокого поводження з дітьми, запобі – гання будь-яким проявам фізичного або психологіч- ного насильства щодо дітей. Дотримання статей 19, 33,39 Конвенції ООН про права дитини. Поручинська І.Д. Красільчук Б.Я. Лобащук Г.П.
10. Тематика нарад керівників ЗНЗ, ПНЗ
Вересень, 2016 1. Про структуру 2016-2017 навчального року. 2. Про організацію індивідуальної форми навчання у ЗНЗ відповідно до наказу МОН від 12.01.2016 № 8. 3. Про організацію харчування учнів ДНЗ, ЗНЗ. Кардинал І.П. Кардинал І.П. Поручинська І.Д.
Листопад, 2016 1. Про стан викладання християнської етики в ЗНЗ. 2.Про дотримання нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчальних закладах. 3. Про роботу МНТУ. Хляка Л.С. Свистун Н.П. Кузик М.В.
Січень, 2017 1. Про стан викладання математики (початкові класи). 2.Про систему та підсумки роботи ПМПК м.Червонограда у 2016 році. 3.Про забезпечення і розвиток фізкультурно-спортивного напрямку діяльності ПНЗ. Виконання ст. 13 Закону України «Про позашкільну освіту». Перець Н.М. Дмитришин Т.В. Лобащук Г.П.
Березень, 2017 1. Про стан викладання математики в ЗНЗ. 2. Про стан екологічної освіти та виховання в ПНЗ та ЗНЗ. 3. Про підготовку та проведення ДПА у 2017 році, переведення та випуск учнів. Андрусяк К.П. Лобащук Г.П. Кардинал І.П.
Травень, 2017 1. Про стан викладання фізичної культури в ЗНЗ. 2. Про результати впровадження науково-педагогіч- ного проекту «Інтелект України» у практику роботи ЧСШ № 8, ЧЗШ № 9. 3. Про підготовку навчальних закладів до нового на- вчального року. Кутковський М.В. Перець Н.М. Антошик Г.В.
11.Тематика нарад керівників дошкільних навчальних закладів
Серпень, 2016 1.Про формування мережі ДНЗ та кадрове забезпе – чення освітньо-виховного процесу у новому 2016-2017 н.р. 2. Про результати підготовки дошкільних навчальних закладів до нового навчального року. Поручинська І.Д. Лига О.П.
Жовтень, 2016 1. Про виконання наказу за результатами перевірки управлінської діяльності керівників ДНЗ № 18. 2. Про організацію корекційно-відновлюваної роботи у спеціальних групах компенсуючого типу ДНЗ ( за результатами обстеження ПМПК ). Поручинська І.Д. Дмитришин Т.В.
Грудень, 2016 1. Про наповнюваність персональних сайтів ДНЗ та співпрацю зі ЗМІ щодо створення позитивного імі – джу дошкільного закладу. 2. Про організацію роботи з молодими спеціалістами (вихователями). Поручинська І.Д. Лига О.П.
Лютий, 2017 1. Про виконання натуральних норм харчування дітей у ДНЗ. 2. Про рівень мовленнєвої компетентності дітей стар- шого дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. Поручинська І.Д. Лига О.П.
Квітень, 2017 1.Про стан організації роботи у ДНЗ щодо обліку дітей дошкільного віку. 2. Про підсумки проведеної методичної роботи з пе- дагогічними кадрами та результативність викорис – тання інноваційних освітніх технологій у діяльності ДНЗ. Поручинська І.Д. Лига О.П.
Червень, 2017 1.Про забезпечення умов збереження життя та здоров’ядітей, організацію та проведення змістовної діяльності у ДНЗ під час літнього оздоровчого періо- ду. 2. Про рівень психологічної готовності дітей старшо- го дошкільного віку до навчання у школі. Поручинська І.Д. Гавдьо Г.В.

П Л А Н

загальноміських заходів на 2016-2017 н.р.

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконан-ня Відповідальний Примітка

В е р е с е н ь

1. Свято першого дзвінка. 01.09 ЗНЗ
2. Молодіжна акція “Веселись без допінгу” 01.09 ІМЦО, ЗНЗ
3. Конкурс-рейд “Увага! Діти – на дорозі”. Протягом місяця Свистун Н.П., ЗНЗ, ДНЗ
4. Участь у святкуванні Дня фізичної культури і спорту. Відкриття ХХІІ спартакіади школярів Червонограда. Легкоатлетична естафета 10.09 Лобащук Г.П., Кутковський М.В., ІМЦО, ЗНЗ, ЧДЮСШ
5. Тиждень олімпійської освіти. Олімпійський урок 05.09-10.09 Лобащук Г.П., ЧДЮСШ, ЗНЗ
6. Участь учнів (вихованців) навчальних закладів міста у відзначенні Всенародного дня батька . 18.09 Лобащук Г.П., Хляка Л.С., ЗНЗ, ПНЗ, ДНЗ
7. «Що? Де? Коли?» серед команд освітян 27.09 Кузик М.В., керівники ЗНЗ, ДНЗ
8. Відзначення Всеукраїнського дня бібліотек 30.09 Закус Г.В., ЗНЗ
9. Свято працівників освіти 29.09 Лобащук Г.П., Хляка Л.С., Савченко Н.Д.
Заходи з нагоди 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського Упродовж місяця Керівники НЗ, ІМЦО

Ж о в т е н ь

1. Організація роботи МНТУ. З 01.10 Лобащук Г.П., Кузик М.В., ЗНЗ
2. Міська екологічна акція “Натисни на сміття” Протягом місяця ЦЕНТУМ, ЗНЗ
3. Заходи в навчальних закладах до Європейського тижня місцевої демократії 10 – 16.10 Керівники НЗ
4. Фестиваль мистецтв “Сурми звитяги” 10, 11.10. Хляка Л.С., ЗНЗ, ПНЗ
5. «Козацькі забави» в навчальних закладах 01 – 15.10 Керівники ЗНЗ
6. Віче, святковий концерт за участі переможців фестивалю «Сурми звитяги» з нагоди створення УПА 14.10 Лобащук Г.П., Хляка Л.С., керівники НЗ
7. Конкурс-огляд правоосвітньої та правовиховної роботи Жовтень - листопад Лобащук Г.П., Хляка Л.С., ЗНЗ
8. Заходи з відзначення Дня захисника України 10 – 15.10 ІМЦО, ДНЗ, ЗНЗ, ЧДЮСШ, ПНЗ

Л и с т о п а д

1. Участь у міських заходах з нагоди 98-ої річниці ЗУНР 01.11 Лобащук Г.П., Хляка Л.С., НЗ
2. Міські предметні олімпіади Листопад – грудень Лобащук Г.П., Кузик М.В., ІМЦО
3. Відзначення Дня української писемності та мови. Участь у Всеукраїнському диктанті єдності 09.11 Лобащук Г.П., Красільчук Б.Я., керівники НЗ
4. Заходи в навчальних закладах з формування толерантності у суспільстві – до Міжнародного дня толерантності 16.11 Керівники НЗ
Просвітянський вечір з нагоди 160-річчя від дня народження та 100-річчя від дня сперті Івана Франк 17.11 Лобащук Г.П., Хляка Л.С., Свйонтек У.П.
5. Заходи в навчальних закладах на відзначення Дня гідності і свободи і річниці початку Революції Гідності 21.11 – 26.11 Керівники НЗ
6. Заходи з ушанування пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій 21 – 26.11 Красільчук Б.Я. керівники НЗ
7. Міський турнір інтелектуальних клубів «Що? Де? Коли?» Листопад – січень Кузик М.В., Хляка Л.С., ЗНЗ
8. Заходи “Твоє бачення проблеми наркоманії і СНІДу”, “Ми за майбутнє без СНІДу” Протягом місяця Лобащук Г.П., навчальні заклади

Г р у д е н ь

1. Заходи, присвячені Міжнародному Дню боротьби зі СНІДом. 01 - 03.12 Лобащук Г.П., Хляка Л.С., НЗ
2. Змагання з військово-прикладного триборства, при-свячені Дню Збройних Сил України. 01-09.12 ІМЦО, ЗНЗ
3. Заходи з підготовки та відзначення 108-ї річниці від дня народження С.Бандери 01.12-31.12 Керівники ЗНЗ, ПНЗ, ЧДЮСШ
4. Виставка малюнків до Дня Святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят. 01-31.12 ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ
5. Акція милосердя – дарунки дітям-сиротам до Дня Святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят 12.12 - 19.12 ДНЗ, ЗНЗ
6. Театралізовані вистави, святкові ранки, тематичні розваги до Дня Святого Миколая в навчальних закладах 18.12 Лобащук Г.П., Хляка Л.С., Лига О.П., керівники НЗ
7. Благодійний фестиваль-конкурс серед навчальних закладів «Вокальні битви» 20.12 Лобащук Г.П., Шкілюк П.Є., Кальмук І.С.
8. Молодіжний фестиваль духовної пісні «Тобі – моя слава!» 22.12 Лобащук Г.П., Шкілюк П.Є., Кальмук І.С.
9. Міські предметні олімпіади. Протягом місяця Лобащук Г.П., Кузик М.В., ІМЦО
10. Новорічні ранки у ЗНЗ, ПНЗ, ДНЗ 21 – 31.12 Керівники НЗ

С і ч е н ь

1. Участь у вічі, присвяченому 108-й річниці з дня народження Степана Бандери 01.01 Лобащук Г.П., Хляка Л.С., керівники НЗ
2. Новорічні та різдвяні ранки 03-20.01 ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ
3. Міський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт 22.01 Лобащук Г.П., Кузик М.В., ІМЦО
4. Участь у міських заходах, присвячених Дню Соборності України 22.01 Лобащук Г.П., Хляка Л.С., НЗ
5. Просвітянський вечір пам’яті Героїв Крут та Героїв Революції Гідності 29.01 Лобащук Г.П., Хляка Л.С., Паламар О.В.
6. Участь школярів міста в ІV етапі Всеукраїнських предметних олімпіад Січень – березень Лобащук Г.П., Кузик М.В., Красільчук Б.Я., керівники ЗНЗ

Л ю т и й

1. Заходи з підготовки та відзначення Міжнародного Дня рідної мови 01-21.02 ІМЦО, НЗ
2. Зустрічі з випускниками у ЗНЗ 03 – 05.02 Керівники ЗНЗ
3. Міський радіодиктант 15.02 Пащук Н.М., керівники НЗ
4. Участь у заходах на вшанування Героїв Революції Гідності 16-20.02 Керівники НЗ
5. Міське свято, приурочене міжнародному Дню рід-ної мови 21.02 ЛобащукГ.П., Хляка Л.С., Шкілюк П.Є.
6. Участь школярів міста в ІV етапі Всеукраїнських предметних олімпіад Протягом місяця Лобащук Г.П., Кузик М.В., ІМЦО
7. Міський етап конкурсу екологічних колективів, агітбригад 23.02 ІМЦО, ЦЕНТУМ, НЗ

Б е р е з е н ь

1. Фестиваль-конкурс «Таланти твої, Україно» Березень Кутковський М.В., ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ
2. Тиждень духовності у дошкільних навчальних закладах. Великопосні реколекції. Духовні бесіди 13 – 17.03 Лобащук Г.П., Поручинська І.Д. , керівники ДНЗ
Тиждень духовності у загальноосвітніх навчальних закладах. Великопосні реколекції. Духовні бесіди 20-24.03 Лобащук Г.П, Хляка Л.С., керівники ЗНЗ
3. Духовний вечір 21.03 Хляка Л.С., Попик Б.В., керівники ЗНЗ, учителі християнської етики
4. Науково-теоретична конференція з християнської етики Березень Хляка Л.С., керівники ЗНЗ, учителі християнської етики
5. Шевченківські дні у закладах, присвячені 203-й річниці від дня народження Т.Г.Шевченка Протягом місяця Навчальні заклади
6. Міське віче та концерт з нагоди вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка 09.03 Лобащук Г.П., Хляка Л.С., ЗНЗ
7. Міська екологічна акція “Натисни на сміття” Протягом Місяця ЦЕНТУМ, ЗНЗ
8. Фестиваль дружин юних пожежників Протягом місяця ІМЦО, Свистун К.П.

К в і т е н ь

1. Міський етап конкурсу «Молодь обирає здоров’я» 04.04 ІМЦО, ЗНЗ, ПНЗ
2. Заходи до Дня довкілля. 01.04-10.04 ЦЕНТУМ, ЗНЗ
3. Заходи з відзначення 31-ї річниці аварії на ЧАЕС 01-26.04 Керівники НЗ
4. Відкриття у музеї «Палац Потоцьких» виставки великодньої атрибутики «Великодні візерунки» 09.04 Лобащук Г.П., Хляка Л.С., ДНЗ, БДЮТЧ, ЗНЗ
5. Підготовка документації до оздоровлення та відпочинку учнів ЗНЗ та вихованців ПНЗ і ДНЗ До 28.04 Навчальні заклади
6. «Школа безпеки» Протягом місяця ІМЦО, ЗНЗ, ДНЗ
7. Змагання з військово-прикладного триборства. Протягом місяця ІМЦО, ЗНЗ
8. Акція «Живи, книго!»: «Подаруй книгу бібліотеці» Протягом місяця ІМЦО, ЗНЗ
9. «Таланти твої, Україно» Березень-квітень Кутковський М.В., ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ
10. Військово-спортивна національно-патріотична гра українського козацтва «Джура» 25.04 Кутковський М.В., ІМЦО, ЗНЗ

Т р а в е н ь

1. Єдині дні безпеки руху в закладах освіти. Протягом місяця Свистун Н.П., на- вчальні заклади
2. Бал лідерів учнівського самоврядування. Звітно-виборні збори міського учнівського парламенту 05.05 Лорбащук Г.П., Хляка Л.С., координатори учнівського самоврядування
3. Конкурс дитячих малюнків на протипожежну тематику Протягом місяця ІМЦО, ЗНЗ
4. Зустрічі учнів з учасникам національно-визвольних змагань Протягом місяця Лобащук Г.П., керівники ЗНЗ
5. Заходи з відзначення Дня Матері 03-15.05 Керівники НЗ
6. День позашкільника 12.05 Лобащук Г.П., директори ПНЗ, ЧДЮСШ
7. Міське віче з нагоди Дня пам’яті жертв політичних репресій 14.05 Лобащук Г.П., керівники ЗНЗ
8. Свято вшанування переможців олімпіад, конкурсу –захисту науково-дослідницьких робіт, конкурсу з української мови ім. П.Яцика, мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка . 18.05 Лобащук Г.П., Кузик М.В., Кукоба С.І.
9. Участь школярів міста у Святі Героїв 21.05 ІМЦО, навчальні заклади
10. Свято останнього дзвоника. 26.05 Загальноосвітні навчальні заклади
11. Відкриття пришкільних таборів 29.05 Лобащук Г.П., керівники ЗНЗ

Ч е р в е н ь

1. Участь у міських заходах з нагоди Дня захисту дітей 01.06 Керівники ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ
2. Робота пришкільних таборів з денним перебуванням 29.05 – 16.06 ЗНЗ, ПНЗ
3. Творчий звіт студії «Реверанс» будинку дитячої та юнацької творчості 03.06 Хляка Л.С., БДЮТЧ
4. Туристсько-краєзнавча спартакіада 02.06 Лобащук Г.П., Кулинич М.Г.
5. День міста 25.06 Відділ освіти, ІМЦО, керівники НЗ
6. День Конституції України. Участь у міських святкуваннях. 28.06 Навчальні заклади

С е р п е н ь

1. Участь у заходах на відзначення Дня Державного Прапора 23.08 Відділ освіти, керівники ЗНЗ
2. Участь у заходах на відзначення Дня Незалежності України 24.08 Відділ освіти, керівники ЗНЗ
3. Міські наради, конференції педагогічних працівників з питань початку 2017/2018 н.р. 21-30.08 Відділ освіти, ІМЦО

Циклограма спортивних заходів:

«Фізична культура» у 2016-2017 навчальному році

Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень- Лютий Березень Квітень Травень
01.09-10.09.2016 Тиждень олімпійської освіти в школі (Олімпійський урок) 03.10-14.10.2016 Футбол (хлопці 2005 р.н.) на призи клубу «Шкіряний м’яч» 03.10.2016 Відкриття ХХІVспартакіади школярів Червонограда 04.10.2016 стартує «Шкільна ліга» з футболу між ЗНЗ (7-8- класи, І коло ) 28.11-09.12.2016 Баскетбол (юнаки) 12.12-21.12.2016 Баскетбол (дівчата) 29.01.-10.02.2017 Волейбол (юнаки) 20.02-03.03.2017 Волейбол (дівчата) 19-20.04.2017 «Старти надій»(учні 7 класів) 25-26.04.2017 Легка атлетика (юнаки,дівчата) « Шкільна ліга» з футболу між ЗНЗ (7-8 класи, ІІ коло )
Кiлькiсть переглядiв: 221

Коментарi